Zeminy

 • Zrnitost
 • Zhutnitelnost zkouškou Proctor standard (PS) a Proctormodifikovaný (PM)
 • Kalifornský poměr únosnosti CBR
 • Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem
 • Klasifikace zemin, konzistenční meze
 • Pevnost v prostém tlaku u jemnozrnných zemin

Kamenivo

 • Zrnitost
 • Tvarový index
 • Otlukovost kameniva
 • Fyzikálně mechanické vlastnosti kameniva
 • Ohladitelnost
 • Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

Asfaltová směs

 • Stanovení objemové hmotnosti (max. zhutnělá asfaltová směs)
 • Mezerovitost
 • Zrnitost
 • Obsah asfaltu extrakcí
 • Marshallova zkouška
 • ITS
 • Odolnost asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací
 • Odolnost asfaltových směsí vůči vodě

Asfalty

 • Bod měknutí pojiva Metoda kroužek a kulička (KK)
 • Duktilita (vratná)
 • Penetrace
 • Stanovení teploty lámavosti dle Fraasse
 • Přilnavost asfaltu ke kamenivu

Vozovka

 • Mikrotextura – kyvadlem