extrakce

Postup, který se používá k určení množství asfaltu obsaženého v asfaltové směsi. Tato zkouška je důležitá pro kontrolu kvality asfaltu a správného složení asfaltových směsí, což má vliv na vlastnosti a výkonnost asfaltového povrchu.

Postup zkoušky obsahu asfaltu extrakcí zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava vzorků: Vzorky asfaltové směsi jsou odebrány z konstrukce nebo hotového povrchu a připraveny pro zkoušku. Vzorky by měly být reprezentativní pro používaný asfalt a měly by být dostatečně velké pro provedení testů.

  2. Extrakce asfaltu: Vzorky asfaltové směsi jsou podrobeny procesu extrakce, při kterém je asfalt extrahován z materiálu pomocí vhodného rozpouštědla, jako je například trichlormethan. Tím se odstraní ostatní složky směsi a zůstane pouze asfalt.

  3. Separace asfaltu: Extrahovaný asfalt je následně separován od rozpouštědla a dalších nečistot. To může zahrnovat procesy filtrace nebo destilace, aby se získal čistý asfaltový extrakt.

  4. Měření hmotnosti asfaltu: Hmotnost extrahovaného asfaltu je měřena a zaznamenána. Toto číslo představuje množství asfaltu obsaženého v původním vzorku asfaltové směsi.

  5. Vyhodnocení výsledků: Naměřená data jsou vyhodnocena a porovnána s požadovanými specifikacemi nebo normami. Výsledky zkoušky obsahu asfaltu extrakcí mohou být použity k posouzení kvality asfaltové směsi a případně k provedení dalších úprav nebo korekcí.

Zkouška obsahu asfaltu extrakcí je důležitým nástrojem pro kontrolu kvality asfaltu a je prováděna jako součást kontrolního procesu během výstavby nebo údržby silnic a dalších infrastrukturních projektů. Důkladná zkouška může pomoci předcházet problémům s kvalitou povrchu a prodloužit životnost asfaltu.