objemova hmotnost

Stanovení objemové hmotnosti max. zhutnělé asfaltové směsi je důležitým krokem při hodnocení kvality a vlastností asfaltového povrchu nebo konstrukce. Tato zkouška poskytuje informace o hustotě asfaltové směsi, což je klíčové pro správné stanovení únosnosti a odolnosti proti opotřebení.

  1. Příprava vzorků: Vzorky asfaltové směsi jsou odebrány z konstrukce nebo hotového povrchu podle předem stanovených postupů a standardů. Tyto vzorky by měly být reprezentativní pro používaný materiál a měly by být dostatečně velké pro provedení testů.

  2. Příprava pro zkoušku: Vzorky jsou připraveny pro zkoušku, což může zahrnovat řezání nebo úpravu na požadovaný tvar a velikost. Před zkouškou by měly být vzorky udržovány při požadované teplotě a vlhkosti, pokud je to relevantní.

  3. Zhutnění vzorků: Připravené vzorky asfaltové směsi jsou umístěny do speciálního zařízení, které umožňuje jejich zhutnění pod určitým tlakem a teplotou. Zhutnění může být provedeno za použití mechanického zhutňovacího přístroje, jako je gyrator nebo kompakční válec.

  4. Měření objemové hmotnosti: Po zhutnění jsou vzorky odstraněny ze zařízení a měří se jejich hmotnost a objem. Objemová hmotnost je vypočtena jako poměr hmotnosti vzorku k jeho objemu.

  5. Zpracování výsledků: Vypočtené hodnoty objemové hmotnosti jsou zaznamenány a porovnány s požadovanými specifikacemi nebo normami. Výsledky mohou být také použity k dalšímu posouzení kvality asfaltové směsi a případně k provedení dalších korekcí nebo úprav.

Postup zkoušky stanovení objemové hmotnosti max. zhutnělé asfaltové směsi se liší v závislosti na konkrétních normách, specifikacích nebo požadavcích projektu, které musí být dodrženy. Je důležité provést tuto zkoušku s pečlivostí a podle přesných postupů, aby byly získány spolehlivé výsledky.