zataz1

Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací, známá také jako zkouška odolnosti proti plastickému deformování, je prováděna k posouzení schopnosti asfaltového povrchu odolávat deformacím způsobeným provozem vozidel. Trvalé deformace se mohou projevovat ve formě vyhlazení, prohlubování nebo vlnění povrchu a mohou způsobit snížení bezpečnosti a pohodlí uživatelů silnic.

Postup zkoušky odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací může zahrnovat následující kroky:

  1. Příprava vzorků: Vzorky asfaltové směsi jsou odebrány z konstrukce nebo hotového povrchu a připraveny pro zkoušku. Tyto vzorky by měly být reprezentativní pro používaný asfalt a měly by být dostatečně velké pro provedení testů.

  2. Zhutnění vzorků: Vzorky asfaltové směsi jsou umístěny do speciální formy a kompaktně zhutněny pomocí standardizovaného zhutňovacího zařízení, aby byla simulována reálná situace na silnici.

  3. Zatížení vzorků: Zhutněné vzorky jsou podrobeny zatížení, které simuluje zatížení, jež mohou vyvolat provozní vozidla. To může zahrnovat cyklické zatížení, případně zatížení při různých teplotách.

  4. Měření deformace: Během zatížení se měří deformace vzorků, zejména trvalá deformace, která zůstává i po odstranění zatížení. Tato měření mohou zahrnovat změny výšky, vzdálenosti nebo jiné parametry, které naznačují trvalé změny struktury vzorku.

  5. Vyhodnocení výsledků: Naměřené hodnoty trvalé deformace jsou vyhodnoceny a porovnány s příslušnými normami, specifikacemi nebo požadavky projektu. Výsledky zkoušky odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací mohou být použity k posouzení kvality asfaltové směsi a případně k provedení dalších úprav nebo korekcí.

Tento typ zkoušky je důležitým nástrojem pro hodnocení dlouhodobé odolnosti asfaltových povrchů a jejich schopnosti odolávat deformacím způsobeným provozem. Důkladná zkouška může pomoci předcházet problémům s kvalitou povrchu a prodloužit životnost asfaltu.