cbr

Kalifornský poměr únosnosti (CBR) je zkratka pro "California Bearing Ratio", což je jedna z nejčastěji používaných metod k určení pevnosti a únosnosti podloží zemních konstrukcí, zejména ve stavebnictví silnic a letištních drah. Tato zkouška je důležitá pro návrh a konstrukci silničních povrchů, základů, podloží a dalších zemních struktur.

Kalifornský poměr únosnosti je definován jako poměr maximální síly, kterou podloží vydrží při průniku standardizovaného kuželu do podloží, k maximální síle, kterou vydrží referenční materiál (typicky standardizovaný materiál, jako je drcený kámen nebo zhutněný vápencový kámen) za stejných podmínek. Výsledný poměr je pak vyjádřen v procentech.

Postup zkoušky Kalifornského poměru únosnosti zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava vzorku: Vzorek podloží je extrahován nebo vybrán z terénu nebo staveniště.

  2. Příprava zkouškového zařízení: Zkouška se provádí v laboratoři nebo v terénu pomocí speciálního zkouškového zařízení nazývaného CBR zkouškový válec.

  3. Provozování zkoušky: Válec s definovaným průměrem je za pomoci hydraulického nebo mechanického zařízení zatlačen do připraveného vzorku podloží při konstantní rychlosti. Během tohoto procesu se měří síla potřebná k průniku válečku do podloží.

  4. Výpočet Kalifornského poměru únosnosti: Kalifornský poměr únosnosti je vypočten jako poměr síly potřebné k průniku válečku do vzorku podloží ku síle potřebné k průniku válečku do standardizovaného referenčního materiálu, vynásobený 100 procenty.

CBR je důležitý parametr pro návrh silničních konstrukcí, protože poskytuje informace o únosnosti podloží a jeho schopnosti odolat zatížení od vozidel a provozu. Návrhové hodnoty CBR jsou zahrnuty v technických předpisech pro stavbu silnic a jsou důležité pro posouzení stability a trvanlivosti silničního povrchu.