kulička

Zkouška bodu měknutí pojiva metodou kroužek a kulička (KK) je jednou z metod používaných k určení teploty měknutí asfaltového pojiva. Tato zkouška je prováděna za účelem stanovení teploty, při které se asfaltové pojivo stává dostatečně měkkým, aby bylo vhodné pro různé asfaltové aplikace.

Postup zkoušky bodu měknutí pojiva metodou kroužek a kulička zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava pojiva: Vzorek asfaltového pojiva je odebrán z požadované zásoby nebo dodavatelství a připraven pro zkoušku.

  2. Zahřátí pojiva: Vzorek asfaltového pojiva je zahřát na určitou teplotu, obvykle přibližně 25 °C nad očekávanou teplotou měknutí.

  3. Příprava zařízení: Speciální zařízení, zahrnující kroužek a kuličku, je připraveno pro zkoušku. Kroužek je umístěn na podložku a do něj je vložen vzorek pojiva. Kulička je umístěna na vrcholu vzorku pojiva.

  4. Měření bodu měknutí: Teplota vzorku je postupně snižována, a to obvykle o 5 °C za určité časové intervaly. Během každého kroku se měří bod, kdy kulička začne pronikat do vzorku pojiva až do určité vzdálenosti. Tato teplota je považována za bod měknutí pojiva.

  5. Vyhodnocení výsledků: Naměřené hodnoty bodu měknutí jsou vyhodnoceny a porovnány s příslušnými normami, specifikacemi nebo požadavky projektu. Výsledky zkoušky bodu měknutí pojiva KK mohou být použity k posouzení vhodnosti asfaltového pojiva pro určité použití a k plánování výroby asfaltových směsí.

Tato zkouška je důležitá pro stanovení optimální teploty zpracování asfaltového pojiva a zajištění správné kvality asfaltových směsí. Důkladné měření bodu měknutí pojiva pomáhá zajistit správné vlastnosti a výkon asfaltových povrchů.