Jak předcházet reklamacím na stavbách pozemních komunikací?
10.7.2016
Jak držet kvalitu staveb i při nízkých cenách?
10.7.2016

Jak mohou obce a kraje ušetřit při opravách?

Řada místních i krajských komunikací dosluhuje, přesto se objem finančních prostředků na výstavbu nových i opravy starých silnic několik let po sobě snižuje. Nejvíce pak trpí silnice, které byly budovány před desítkami let a nebyly dimenzovány na současnou zátěž. Připočteme-li závěr letošní zimy, kdy docházelo k vysokým výkyvům teplot, a neobvykle deštivé jaro, které vyvrcholilo na území Čech povodněmi, nelze se příliš divit, že stav našich komunikací je ještě o něco horší, než obvykle.Bezpečnost v obcích

Množství kritických a nebezpečných míst se bohužel zvyšuje také v obcích a městech, kde se každoročně s prvními teplými dny výrazně zvyšuje provoz. Zemědělci „zapřáhnou“ své stroje a vyjedou na pole. Stejně tak místní obyvatelé vyráží ve svých opečovávaných vozech za nákupy nebo na své záhumenky. Na místních silnicích přibývají také desítky motorkářů, mopedistů a cyklistů, kteří za hezkého počasí používají své „přibližovadlo“ na cestu do školy, do práce nebo do kostela. „Děravé“ silnice tak dávají zabrat nejen
tlumičům či diskům našich aut, ale především mohou být pro nepozorného řidiče, cyklistu nebo i chodce příčinou zranění.

To si starostové a zastupitelé měst velmi dobře uvědomují, a proto se snaží k opravám a obecně investicím do infrastruktury přistupovat velmi odpovědně. Zvýšení bezpečnosti obyvatel při jízdě po místních komunikacích je jednou z priorit obcí a měst. A to i v současnosti, kdy peněz není nazbyt. Jednou z možností, jak efektivně investovat obecní
peníze je spolufinancování investic do infrastruktury ze státních či krajských dotací nebo z evropských fondů. Žádost o dotační tituly pochopitelně nemusí vyjít, ale štěstí přeje připraveným.

 

1. Příprava – diagnostika znamená úsporu

Připravenost je klíčová, proto pracovníci investičních odborů začínají řešit eventuální opravu místních komunikací bez ohledu na to,jestli k realizaci dojde nebo ne. V takovém případě obvykle osloví správce komunikace (v případě krajských komunikací procházejícími obcemi a městy – hlavní tahy) nebo přímo projektanta (v případě místních komunikací ve správě obcí a měst), aby k opravě zpracoval projekt. Protože většina místních samospráv chce minimalizovat náklady na opravy, je na místě
vyhodnotit, jaký je aktuální stav povrchu komunikace v celé délce zvažované opravy, zda je skutečně nezbytné provádět kompletní rekonstrukci silnice nebo jen lokální opravu.

Mezi příčiny, které způsobují poruchy vozovek, patří hustý provoz zejména nákladní dopravy, neúnosné podloží starších silnic, vlivy počasí, kdy voda zatékající do prasklin po zamrznutí trhá povrch komunikací, případně vlivy chemického posypu, případně nedostatečná údržba silnic a okolí. Ideálním řešením je proto oslovení odborné firmy, nejlépe akreditované zkušební laboratoře (AZL), a nechat provést diagnostický průzkum. AZL provede kopané sondy a jádrové vývrty na několika místech, dále pak odebere vzorky, na kterých laboratorními metodami stanoví aktuální stav všech vrstev komunikace. AZL provádí také měření protismykových vlastností povrchu vozovek, které se s ohledem na bezpečnost provádí především v blízkosti přechodů pro chodce, škol, obchodů, kostelů apod.

Na základě výsledků diagnostického průzkumu připraví pracovník AZL zprávu s návrhem opravy vozovky. Zpráva, obsahuje posouzenírozsahu poškození původní vozovky, hodnocení a zatřídění z hlediska bezpečnosti do klasifikačního stupně provozní způsobilost (od 1 do 5). Zprávu AZL předá městu či obci s tím, že v případě potřeby může nabídnout službu odborného dohledu při realizaci z hlediska dodržování kvality prováděných prací jako technický dozor investora.

 

2. Projekt – hledejte optimální řešení

Přestože obce a města jako investor nemají v rámci současné legislativy mnoho možností, jak ovlivnit konečnou podobu stavby či výběr materiálu a technologie, mohou se pokusit optimalizovat navržené řešení právě ve fázi realizace projektové dokumentace. A právě zde by měla nastat zásadní změna oproti dosavadnímu průběhu řešení projektu. Tímto cílem je navrhnout v součinnost investora s projektantem a AZL vhodnou opravu a technologii provádění, vedoucí k finančním úsporám při zachování kvality díla. Je
důležité, aby právě z tohoto vztahu vyšla realizační dokumentace stavby s jasným záměrem přizvat AZL k ověření vstupních materiálů, výrobků a přejímkám konstrukčních vrstev. Projektanti nejednou řeší vše dle vzorových listů o navrhování komunikací, opomíjí nové trendy ve stavebnictví. Vždyť na projekt se dá podívat i z dlouhodobého hlediska vývoje technologie např. s ohledem na současné i předpokládané zatížení komunikace, intenzity dopravy v místě úpravy a nové poznatky při provádění konstrukčních vrstev vozovky apod. S ohledem na výše uvedené je možné zamezit zbytečnému předimenzování konstrukce komunikace nebo naopak podcenění vlivu dopravy, které by znamenalo za pár let další opravu.

 

3. Realizace – průběžně kontrolujte kvalitu

Má-li obec či město takto zpracovanou projektovou dokumentaci a dořešeno financování stavby, téměř nic nebrání tomu, aby zahájila výběrové řízení na zhotovitele. Současný trend, že hlavním kritériem k získání zakázky je cena, pochopitelně přináší určitá rizika. Proto by měl investor do zadání výběrového řízení uvést i další kritéria jako, že zhotovitel je povinen z 60% provést dílo ve vlastním režii (ne subdodavatelsky) nebo referencemi z předešlých staveb (ohlasy na reklamace).

Nízká cena v úrovni kolem 50% předpokládané ceny díla, naznačuje, že se bude vítězná firma snažit v průběhu stavby ušetřit nebo něco ošidit. Právě proto by měly být současné době kladeny vysoké nároky na přípravu projektu a v průběhu realizace pak na externí stavební dozory, které si obce obvykle najímají. V průběhu stavby se již úspory jen těžko hledají, záleží pak hlavně na odborné způsobilosti a erudici technického dozoru, jestli se mu podaří udržet požadovanou kvalitu stavby. Samozřejmě
existuje i možnost, aby si investor nechal akreditovanou zkušební laboratoří zkontrolovat dodávaný materiál či provést kontrolní zkoušky jak v průběhu realizace, tak před převzetím stavby. A i když to pro investora znamená další náklady, minimalizuje tak riziko případných reklamací a komplikací s případnými dalšími opravami.

 

 

Autor:  Darja Dušková, CONSULTEST s.r.o.

 

 

Vlivem mechanických, fyzikálních, chemických a jiných procesů dochází k
poškozování konstrukčních vrstev vozovek, ke snižování únosnosti vozovky a
trvanlivosti obrusné vrstvy. Kumulace poškození vede ke vzniku poruch vozovky.

Opakovaný tah (únava) ve stmelených vrstvách vozovek způsobí vývoj
trhlin (síťové trhliny v asfaltových vrstvách ve stopách vozidel a podélné a
příčné trhliny ve střední třetině cementobetonové desky).

Opakovaný tlak na podloží způsobí kumulaci nepružných přetvoření
podloží s vývojem deformací ve stopě vozidel, porušení odvodnění pláně až
prolomení vozovky.

Zdroj: TP 170

 

TP pro navrhování vozovek pozemních komunikací vychází z tradice
předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy již od roku 1966. Předpisy užívaly a
užívají analytickou návrhovou metodu založenou na znalosti dopravního zatížení,
prostředí, charakteristik podloží a vrstev vozovky. Výpočtem se stanoví účinky
zatížení ve vrstvách vozovky a podle jejich velikosti se stanovuje množství
přípustných zatížení silničním provozem.

Zdroj: TP 170

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *