Jak mohou obce a kraje ušetřit při opravách?
10.7.2016
Jak udržet kvalitu na stavbách i v době škrtů?
10.7.2016

Jak držet kvalitu staveb i při nízkých cenách?

Firmy, které v současné době usilují o získávání zakázek, jsou často ochotné pracovat pouze za náklady, v horších případech i pod vlastní náklady, jen aby získaly práci pro své lidi. Začínají se proto objevovat názory, že neustálé snižování ceny se musí projevit na kvalitě staveb.

Zhotovitelé se pochopitelně obdobným nařčením brání. Zároveň však sami hledají cesty, jak výstavbu zefektivnit, jak při zachování kvality nalézt úsporná řešení během výstavby.

Velký prostor tak ve firmách dostávají kromě obchodníků a nákupčích zvyklých tlačit ceny materiálu a subdodávek na minimum zkušení technologové, přípraváři a stavbyvedoucí.

 
1. Organizace práce

Základem nízkonákladové stavby musí být vhodně navržený harmonogram prací s úvahou nad technologickými přestávkami a v návaznosti na ostatní práce. Jen díky
důslednému plánování postupu výstavby může firma omezit prostoje. A jak se říká, čas jsou peníze. Má-li navíc zhotovitel na stavbě jednoho nebo více subdodavatelů, případně pokud v místě pracují i zhotovitelé na jiných investičních akcích, je zcela nezbytná koordinace všech účastníků výstavby.

Dalším způsobem, jak lze také nalézt úspory, je logistika, zejména omezení a optimalizace nájezdů technologií (frézy, finišery, čety pokládky, hutnící válce
apod.) např. prováděním ucelených části.

 

2. Optimální technické řešení

Přestože každý zhotovitel musí pracovat podle schválené projektové dokumentace, může ve spolupráci s projektantem realizační dokumentace stavby navrhnout změny
např. ve skladbě konstrukce, o kterých je přesvědčen, že mohou přinést úspory jak zhotoviteli, tak investorovi.

 

Zkušená firma pak může navrhnout optimalizaci skladby (konstrukce) vozovky i během výstavby. Například u rekonstrukcí silnic to bývá po zjištění skutečného stavu podloží a podkladních vrstev opravované vozovky, které firma zjistí až po odstranění asfaltových hutněných vrstev. Ideálním řešením může být v takovém případě lokální doplňková diagnostika s návrhem nové skladby vozovky, včetně výpočtu zbytkové životnosti vozovky. Tu je schopna AZL zajistit po provedení kopaných sond nebo vývrtů s kombinací nedestruktivní metody měření rázových modulů pružnosti jednotlivých akčních vrstev vozovky.

 

Vyžaduje-li stavba kvůli obtížným geologickým podmínkám nebo významného zásahu do terénu zlepšení mechanických vlastností zeminy, používá se obvykle vápnění. Ať již jde o neúnosné podloží, práce na násypech či v zářezu, může vápnění navrhnout geotechnik ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří. Při vhodných klimatických podmínkách v průběhu realizace může být dosaženo úspory pojiva.

 

3. Lokální zdroje materiálu

Také vhodné využití místních zdrojů materiálu může přinést úspory. Pokud AZL provede zkoušky na materiálech a potvrdí jejich vhodnost – např. klasifikace nebo zrnitost, poslouží tyto zkoušky zhotoviteli jako podklad pro schválení materiálu investorem.

Stále více firem se snaží využít při rekonstrukcích recyklaci materiálů. Odpadají tak totiž náklady na odvoz nepoužitelného materiálu a jeho likvidaci. Použití recyklátu je tak nejen ekologické, ale i ekonomické. Snižuje se množství emisí při odvozu či dovozu nového materiálu. Např. betonový recyklát lze zpětně použít například do podkladních vrstev, jeho použití navrhuje projektant ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří, která provádí odběry materiálu a jeho zkoušky a provádí návrh použité receptury.

 

4. Kontrolní zkoušky

V případě velkých staveb, kde se provádí velké množství zemních prací, mohou zhotovitelé „ztrácet“ v důsledku přetěžení zářezů nebo přesypání tělesa násypu. Zbytečná
dvojí manipulace s materiálem opět zvyšuje náklady. Je proto nesmírně důležité důsledně dbát na kontrolu kubatur u zemních prací. Vyplatí se úzká spolupráce s
geodetem, vhodně provedené lavičky, sklonovníky a vytyčení tělesa násypu popřípadě zářezu.

 

Pro posouzení kvality provedených prací se mohou firmy obrátit na specialisty z akreditovaných zkušebních laboratoří. Ti zajistí zhotoviteli kompletní škálu laboratorních zkoušek, ale i podkladů pro nárokování nutných víceprací spojených např. se sanací podloží, zlepšení podloží nebo podkladních vrstev. Zpracování vhodné receptury od certifikované laboratoře výrazně omezuje možnost budoucí reklamace. Zhotovitel může taktéž využít AZL k optimalizaci nebo porovnání receptury, kterou předložila subdodavatelská firma, což povede ke snížení nákladů zhotovitele.

 

Závěr

Stavební firmy, které investují do schopných a zkušených zaměstnanců, si mohou dovolit snížit nabízené ceny na minimum, protože jejich odborníci umějí stavět efektivněji než konkurence. Zisky firem pak z dlouhodobého hlediska ovlivňují i případné reklamace generující dodatečné náklady. Proto firmy vyvíjí stále vyšší tlak na kontrolu kvality materiálů, efektivitu organizace výstavby a kontrolu provedených prací, díky čemuž mohou snižovat riziko, že budou muset v záruční době provádět opravu. Investice do zkoušek, diagnostiky a optimalizace výstavby tak patří mezi z nejefektivnější způsob jak dosáhnout požadované kvality staveb při minimalizaci nákladů.

 

 

Ing. Pavel Dvořák, CONSULTEST s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *