Jak mohou obce a kraje ušetřit při opravách?
10.7.2016

Jak předcházet reklamacím na stavbách pozemních komunikací?

Zadavatelé veřejných zakázek v současné době vybírají dodavatele stavebních prací obvykle podle nejnižší ceny. Mezi další často využívané kritérium pak patří délka záruční doby. Zhotovitelé pozemních komunikací se proto často zaváží k prodloužení záruky až na deset let, s prodlouženou zárukou však na sebe berou i zvýšené riziko reklamací.

Nastane-li však reklamační řízení po několika letech od předání díla a bývá často obtížné nalézt původní příčinu poruchy nebo závady. Mezi nejčastější příčiny reklamací, které se u staveb pozemních komunikací objevují, totiž nepatří jen nekvalitně odvedená práce a nedodržení technologických postupů. Příčiny reklamací totiž lze hledat již
v nekvalitním projektu, případně v zanedbání kontroly provedených prací, jako je neplnění kontrolního zkušebního plánu (KZP) či výběr oslabených míst pro zkoušky.

 

Připomínkování RDS

Po získání zakázky si zhotovitelé obvykle nechají zpracovat realizační dokumentaci stavby. A právě v této fázi se často rozhoduje o tom, jestli navržený materiál a technické řešení nelze změnit.

Projektanti pozemních komunikací často používají katalogové skladby vozovek a stává se, že navržené souvrství není pro daný typ komunikace optimální z pohledu poddimenzování s následnou zvýšenou pravděpodobností reklamace v záruční době. Má-li zhotovitel pochybnosti o navrženém technickém řešení a chce-li předejít
reklamaci a s tím spojenými vícenáklady, může se obrátit na akreditovanou zkušení laboratoř s žádostí o odborné posouzení. Problémem pro investora pak
může být naopak i zbytečné předimenzování stavby, což představuje zbytečně vynaložené náklady. Také investor se proto může obrátit na materiálové odborníky z vysokých škol nebo akreditovaných laboratoří, aby nalezli nejvhodnější technické řešení a úsporu.

Poradenská firma může při komunikaci s projektantem optimalizovat RDS a pomoci tak např. při optimalizaci konstrukčních vrstev komunikace výpočtem pro daný typ podloží a zatížení. Může jít jak o podkladní vrstvy nestmelené, tak stmelené nebo asfaltové. Stává se, že na silnici I. třídy tak mohou být projektantem např. na
mostě navrženy dvě vrstvy AHV v celkové tl. 10 cm z běžné směsi bez modifikovaného asfaltu, což je nevhodné. Na silnici I. třídy tak mohou být např. na mostě navrženy dvě vrstvy AHV v celkové tl. 10 cm z běžné směsi bez modifikovaného asfaltu. Lze však použít i vhodnější kombinaci modifikovaných směsí odolných proti trvalým deformacím nebo lze alespoň pro obrusnou vrstvu zvolit jinou vhodnější směs.

 

Důsledná kontrola výstavby

Během realizace stavby si zhotovitelé hlídají kvalitu provedených prací prostřednictvím vlastních laboratoří nebo s pomocí externí akreditované zkušební laboratoře. Ta zajistí
zhotoviteli kompletní škálu laboratorních zkoušek k posouzení kvality provedených prací a použitých materiálů. Zdokumentuje a zajistí rovněž všechny podklady pro nárokování nutných víceprací spojených např. se sanací podloží nebo zlepšením podkladních vrstev. Jednou z cest, jak snížit náklady zhotovitele, je pak využití AZL pro optimalizaci nebo porovnání receptury, kterou předkládá subdodavatelská firma provádějící samostatnou realizaci zlepšení zemin. Zpracování vhodného návrhu receptury pro tyto vrstvy je důležitým předpokladem pro omezení možnosti budoucí reklamace.

Názorným příkladem může být vyjetí kolejí ve vrstvě ACP, která na dané komunikaci zbyla po odfrézování ACO a ACL a která byla cca měsíc v průběhu navazujících prací na rozšíření vozovky pojížděna těžkou stavební dopravou. Zhotovitel si přizval AZL, která rozborem směsi a asfaltu potvrdila, že směs byla nevhodná. Po dohodě s investorem
byla i tato zbývající vrstva AHV vyměněna a náklady na výměnu hradil investor.
Pokud by k tomuto nedošlo, s největší pravděpodobností by se v nové vozovce vyjely koleje a investor by požadoval v rámci záruky provést opravu po zhotoviteli a zde už by se hůře prokazovalo, kde nastal problém.

 

Kontrolní zkoušky
Zhotovitelské firmy, vědomi si současného zvýšeného rizika reklamací, si na zajištění vysokého standardu kvality a dodržování všech norem a kvality výstavby najímají externí specialisty. Ti pak na pozici kvalitářů zajišťují kontroly kvality požadovaných materiálů, jejich odsouhlasení a kontrolu za účasti AZL, tvorbu TeP a KZP včetně kontroly
plnění, evidenci provedených zkoušek, shromáždění a evidenci dokladů k materiálům (atesty, STO, certifikáty, prohlášení o shodě, ZT,atp.) či tvorbu a předání SZZ.

 

Shrnutí

Při dodržení několika základních pravidel lze nedostatky při výstavbě včas odhalit. Tím lze účinně snížit riziko budoucích reklamací. A to by mělo být cílem jak investora, aby nemusel řešit komplikace s opravami či dopravními omezeními, tak pro zhotovitele, kterému se následnými opravami v rámci reklamace dodatečně zvyšují náklady.

 

Tato pravidla lze shrnout do šesti bodů:

  1. Důsledně připomínkovat RDS
  2. Výstižné a plnohodnotné zápisy ve stavebním deníku (SD)
  3. Používat schválené materiály
  4. Plnění KZP
  5. Dodržovat TeP
  6. Laboratorní kontrola provedených prací

 

Ing. Pavel Dvořák, CONSULTEST s.r.o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *