Měření hluku vozovky pomocí mobilní hlukové sondy je metoda, která se používá k posouzení úrovně hluku generovaného provozem na různých částech silnice nebo dálnice pomocí mobilního zařízení. Tato mobilní zařízení jsou navržena tak, aby byla schopna provádět měření hluku na různých místech a za různých podmínek, což umožňuje získání komplexních dat o úrovni hluku v okolí dopravní infrastruktury.

Princip měření hluku vozovky pomocí mobilní hlukové sondy zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava a kalibrace zařízení: Před provedením měření je mobilní hluková sonda kalibrována a připravena k použití. To zahrnuje nastavení citlivosti mikrofonů a dalších parametrů zařízení.

  2. Umístění sondy: Sonda je umístěna na vozidle, obvykle na úrovni zadního kola, aby se maximalizovala kvalita výstupů.

  3. Měření: Sonda zaznamenává úroveň hluku v daných časech nebo po určitou dobu. Během měření se mohou zaznamenávat různé faktory, jako je hustota dopravy, typy vozidel a rychlosti.

  4. Analýza dat: Získaná data jsou analyzována a interpretována s cílem posoudit celkovou úroveň hluku vozovky a identifikovat případné problémové oblasti nebo zdroje hluku. Tyto informace jsou pak použity k formulaci strategií a opatření na snížení hluku.