Měření vozovek georadarem je technika, která využívá georadarový systém k průzkumu stavu povrchu i podloží vozovky. Georadar je zařízení, které vysílá elektromagnetické signály do země a následně zachytává a analyzuje signály odražené od různých vrstev a objektů pod povrchem. Tento postup umožňuje získat informace o vnitřní struktuře a charakteristikách materiálu vozovky a podloží.

Princip měření vozovek georadarem zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava zařízení: Georadar je připojen k příslušnému zařízení a je kalibrován pro dané podmínky měření.

  2. Průzkum: Georadar je přesunut po povrchu vozovky a postupně vysílá elektromagnetické signály do země. Signály jsou odraženy od rozhraní mezi jednotlivými vrstvami vozovky a podložím.

  3. Zpracování dat: Data získaná georadarem jsou zpracována pomocí specializovaného softwaru, který umožňuje vizualizaci a interpretaci výsledků. To může zahrnovat detekci tlakových vrstev, lokalizaci puklin, detekci dutin či výmolů a posouzení celkového stavu vozovky.

  4. Analýza a interpretace: Na základě zpracovaných dat jsou provedeny analýzy a interpretace stavu vozovky a podloží. Tato analýza může poskytnout informace o strukturální integritě vozovky, přítomnosti vad a potenciálních místech potřebných oprav.

Měření vozovek georadarem je užitečným nástrojem pro správu infrastruktury silnic a dálnic, protože umožňuje neinvazivní a relativně rychlou kontrolu stavu vozovky a podloží. Tento postup poskytuje důležité informace pro plánování údržby a oprav, což může vést ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti infrastruktury.